Polityka prywatności
Zgodnie i na potrzeby art. 13, D.Lgs. z 30 czerwca 2003 r., n. 196

Administratorem danych i administratorem danych jest Betafer SNC, firma będąca właścicielem marki Betafer i zarządzająca betafer.it.

Ochrona danych osobowych jest kwestią zaufania, a zaufanie klientów jest dla Betafer SNC bardzo ważne. Z tego powodu Betafer SNC zamierza szanować sferę prywatną i osobistą swoich klientów oraz przestrzegać wszelkich obowiązujących przepisów prawa związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Poprzez niniejsze oświadczenie Betafer SNC zamierza poinformować Klienta o celach i sposobach przetwarzania gromadzonych danych osobowych oraz poprosić o zgodę na ich wykorzystanie w określonych celach.

Czytając tę informację, Klient zostanie poinformowany o celach i sposobach gromadzenia i przetwarzania danych osobowych przekazywanych podczas przeglądania strony betafer.it oraz podczas składania zamówienia, w jakikolwiek sposób (np. elektroniczny, telefoniczny) taka komunikacja następuje. Klient będzie mógł odwiedzać sklep internetowy i ogólnie przeglądać stronę internetową betafer.it, bez konieczności podawania danych osobowych. Przeglądając ww. stronę, w żadnym momencie nie będzie możliwa identyfikacja Klienta, który pozostanie anonimowy, chyba, że zdecyduje się on na udostępnienie swoich danych i/lub uzyskanie dostępu do swojego konta poprzez podanie swojej nazwy użytkownika i hasła.

Klient może wydrukować i/lub zapisać te informacje, korzystając ze zwykłych funkcji przeglądarki („Plik” – „Zapisz jako”) lub pobrać je w formacie PDF i zarchiwizować. Aby poprawnie wyświetlić plik PDF, konieczne będzie skorzystanie z bezpłatnego programu Adobe Reader (dostępnego na stronie www.adobe.it ) lub innego równoważnego programu obsługującego format PDF.

1. Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych

1.1 Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z art. 13 i 23 D.Lgs. z dnia 30 czerwca 2003 r., n. 196 (dalej w skrócie „ D.Lgs. ”) informujemy, że:

1. że dane osobowe i demograficzne przekazane przez Ciebie firmie Betafer SNC podczas rejestracji na tej stronie internetowej w poniższym miejscu są przetwarzane zgodnie z wyżej wymienionymi przepisami i określonymi w nich zobowiązaniami do zachowania poufności;

2. że przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 4 D.Lgs. oznacza każdą operację lub zestaw operacji, przeprowadzaną nawet bez pomocy instrumentów elektronicznych, dotyczącą gromadzenia, rejestrowania, organizowania, przechowywania, konsultowania, przetwarzania, modyfikacji, selekcja, ekstrakcja, porównywanie, wykorzystywanie, wzajemne łączenie, blokowanie, komunikowanie, rozpowszechnianie, usuwanie i niszczenie danych, także jeśli nie są zarejestrowane w bazie danych;

3. że dane są przetwarzane w celach instytucjonalnych, związanych lub instrumentalnych z działalnością naszej Spółki, takich jak archiwizacja, przetwarzanie, fakturowanie, zarządzanie klientami, a w szczególności w celu wypełnienia obowiązków prawnych związanych z przepisami cywilnymi, podatkowymi, rachunkowymi itp. do celów zarządzania administracyjnego relacjami nawiązanymi z naszą firmą;

Poniżej wymieniono szczegółowe cele i sposoby przetwarzania, dla których przeznaczone są dane osobowe klientów.

4. Zamówienie: Betafer SNC gromadzi i przetwarza dane osobowe klienta w celu gromadzenia i realizacji zamówień zakupu, ewentualnych reklamacji po zakupie oraz zapewnienia klientowi dostępnych usług. Dane te są niezbędne do zarządzania zamówieniami, w tym u partnerów handlowych (np. dostawców usług logistycznych, kurierów, banków itp.). W celu złożenia zamówienia wskazane jest podanie adresu dostawy i prawidłowego numeru telefonu, co umożliwi firmie Betafer SNC szybką i prawidłową realizację. Numer telefonu jest również niezbędny, aby umożliwić firmie Betafer SNC kontakt z klientem w przypadku jakichkolwiek pytań lub próśb o wyjaśnienia oraz aby umożliwić partnerom handlowym Betafer SNC szybką i prawidłową realizację zamówień klienta. Wreszcie, adres e-mail jest niezbędny, aby Betafer SNC mogła przekazać klientowi potwierdzenie otrzymania zamówienia oraz w celu wszelkiej innej komunikacji. Wreszcie adres e-mail jest wykorzystywany podczas identyfikacji klienta, aby umożliwić mu dostęp do swojego konta.

5. Strefa zastrzeżona – Logowanie Klienta: dane osobowe Klienta oraz dane dotyczące jego zamówień są zapisywane w systemie Betafer, lecz ze względów bezpieczeństwa nie będą ogólnodostępne. Betafer SNC gwarantuje każdemu klientowi dostęp do zastrzeżonego obszaru za pomocą chronionego hasła. W tym obszarze Klient może przeglądać wszystkie dane dotyczące zamówień zrealizowanych i będących w toku, a także może zarządzać swoimi danymi osobowymi, wszelkimi danymi bankowymi oraz związanymi z zapisem do usługi newslettera. Klient ma obowiązek obchodzić się z danymi dostępowymi w sposób odpowiedzialny i zgodny z obowiązującymi przepisami oraz nie udostępniać ich osobom trzecim. Betafer SNC nie będzie w żaden sposób odpowiadać za nieprawidłowe lub niewłaściwe użycie hasła przez Klienta.

6. Reklama: Betafer SNC wykorzystuje dane klientów w celach promocyjnych, aby przesyłać informacje o produktach oferowanych na betafer.it. Adres e-mail Klienta będzie wykorzystywany wyłącznie w granicach przewidzianych obowiązującymi przepisami prawa lub w razie potrzeby po wyrażeniu przez Klienta wyraźnej zgody. Klient będzie regularnie otrzymywać porady dotyczące zakupu za pośrednictwem poczty elektronicznej. Istnieje możliwość bezpłatnego zaprzestania wysyłania wyżej wymienionych wiadomości promocyjnych, składając wniosek e-mailem na adres info@betafer.it lub dzwoniąc pod numer 043533672.

7. Zapis do newslettera: w newsletterach Klient będzie co jakiś czas znajdował informacje o korzystnych ofertach. Betafer SNC prosi Klienta o podanie w ustawieniach newslettera także danych osobowych (np. imienia), dzięki czemu Betafer SNC będzie mógł osobiście zwrócić się do Klienta. Betafer SNC przetwarza dane zebrane w ramach usługi newslettera w celu personalizacji i dostosowania usług do zainteresowań i preferencji Klienta, a także w celach promocyjnych i badania rynku. Betafer SNC archiwizuje zebrane dane przez długi okres czasu, przy czym przyjmuje się, że dane te będą w każdym przypadku wykorzystywane wyłącznie do celów określonych w niniejszej informacji.

Powyższy załącznik opisano w całości poniżej, w wersji obowiązującej w lutym 2018 r.:

1.2 Bezpieczny transfer danych osobowych

Dane osobowe Klienta przekazywane są w formie zaszyfrowanej. Dotyczy to zarówno składania zamówień, jak i poufnego dostępu Klienta do swojego konta. W tym celu wykorzystywana jest technika SSL (Secure Socket Layer). Chociaż nie jest możliwe zapewnienie całkowitej ochrony, Betafer SNC przyjęła środki bezpieczeństwa dla swoich systemów przed utratą, zniszczeniem, dostępem, modyfikacją lub rozpowszechnianiem danych klientów przez nieuprawnione osoby trzecie.

1.3 Zapisywanie danych osobowych poprzez pliki cookies

Pliki cookies składają się z fragmentów kodu zainstalowanych w przeglądarce, które pomagają Właścicielowi w świadczeniu usług w opisanych celach. Niektóre cele instalowania plików Cookies mogą wymagać także zgody Użytkownika.

Aby zapoznać się ze wszystkimi informacjami dotyczącymi plików cookie, kliknij tutaj.

2. Wyraźna zgoda zainteresowanego

Zapoznając się z niniejszą informacją Klient wyraża wyraźną zgodę na przetwarzanie i przekazywanie swoich danych osobowych w celach i w sposób opisany w poprzednim paragrafie 1. Zgoda ta jest rejestrowana w systemach Betafer i może zostać przez Klienta w każdej chwili odwołana czasie, z natychmiastowymi efektami. Rozumie się, że wspomniana rejestracja jest opcjonalna. Jednakże jakakolwiek odmowa zainteresowanej strony uniemożliwi Betafer SNC realizację żądań i świadczenie żądanych usług.

Rejestracja i przetwarzanie danych odbywa się w formie papierowej i elektronicznej w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poufności danych. Betafer SNC przetwarza dane osobowe i przetwarza je zarówno bezpośrednio, jak i korzystając z pracy innych podmiotów, które będą pełnić funkcję Menedżerów, wewnętrznych lub ewentualnie zewnętrznych w stosunku do struktury Betafer SNC, lub jako osoby mianowane.

3. Prawa zainteresowanej strony

Klientowi przysługuje prawo uzyskania informacji o pochodzeniu danych osobowych, celach i sposobach ich przetwarzania oraz logice stosowanej w przypadku przetwarzania dokonywanego za pomocą narzędzi elektronicznych, a także danych identyfikacyjnych właściciel i osoba zarządzająca przetwarzaniem danych osobowych, ich przedstawiciele oraz podmioty lub kategorie podmiotów, którym dane osobowe mogą być przekazywane lub które mogą się o nich dowiedzieć.

Klientowi przysługuje prawo do: (a) aktualizacji, sprostowania lub, jeżeli jest zainteresowany, integracji danych osobowych; (b) usunięcia, przekształcenia w formę anonimową lub zablokowania danych przetwarzanych z naruszeniem prawa, w tym danych, których zachowanie nie jest niezbędne do celów, dla których dane zostały zebrane lub później przetwarzane; c) poświadczenie, że o operacjach, o których mowa w lit. a) i b), poinformowano, także co do ich treści, osoby, którym dane zostały przekazane lub rozpowszechnione, z wyjątkiem przypadku, gdy spełnienie to okaże się niemożliwe lub wiąże się z użyciem środków w sposób oczywisty nieproporcjonalnych do chronionego prawa.

Klient ma prawo wnieść w całości lub w części sprzeciw: (a) z uzasadnionych powodów wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, nawet jeśli jest ono związane z celem gromadzenia danych; (b) na przetwarzanie danych osobowych go dotyczących w celu przesyłania materiałów reklamowych lub sprzedaży bezpośredniej lub w celu przeprowadzania badań rynku lub komunikacji handlowej.

W zakresie przekazywania i wykorzystywania danych osobowych klienta w celu weryfikacji ryzyka płatniczego, wyłącznie za wyraźną zgodą klienta Betafer SNC przekaże informacje dotyczące: (i) procentowych wartości ryzyka zebranych w ciągu sześciu miesięcy poprzedzających żądanie, czyli zapisane po raz pierwszy; (ii) rodzaj danych wykorzystanych do obliczenia wartości procentowych ryzyka; (iii) wdrożenie i znaczenie procentowych wartości ryzyka dla każdego konkretnego przypadku, opracowane w zrozumiałej formie.

Możesz skontaktować się w celu dochodzenia swoich praw zgodnie z art. 7 D.Lgs.196/03 na następujący adres e-mail: info@betafer.it

4. Przekazywanie danych podmiotom zewnętrznym

Twoje dane będziemy przekazywać podmiotom trzecim w następujących przypadkach:

• jeśli jednoznacznie wyraziłeś zgodę w momencie gromadzenia lub rejestracji;

• jeśli powierzyliśmy to zadanie innym firmom, które działają w naszym imieniu. W takim przypadku wyznaczone spółki mogą wykorzystywać Twoje dane osobowe wyłącznie w zadeklarowanym celu;

• jeśli przeprowadzamy fuzję lub działania korporacyjne interesujące dla użytkowników;

• jeśli mamy podstawy sądzić, że przekazanie Twoich danych jest konieczne w związku z postępowaniem sądowym lub w przypadku podjęcia przez organy władzy publicznej działań (w zakresie dozwolonym przez prawo). Możemy również przekazywać dane naszych członków, jeśli w dobrej wierze uważamy, że jest to wymagane przez obowiązujące przepisy prawa i/lub regulacje lub że ich ujawnienie mogłoby zapobiec popełnieniu przestępstwa, ułatwić procedurę dochodzeniową dotyczącą bezpieczeństwa publicznego, chronić bezpieczeństwo osób korzystających z naszej witryny lub chronić bezpieczeństwo lub integralność naszej witryny, w zakresie dozwolonym przez prawo;

• jeśli korzystamy z usług zewnętrznych menedżerów w celu przetwarzania i przetwarzania przekazanych nam danych zgodnie z celami przewidzianymi i komunikowanymi w tych informacjach, na przykład działania hostingowe związane z korzystaniem z naszych stron internetowych. Niektóre dane mogą być także udostępniane podmiotom trzecim (takim jak np. audytorzy czy doradcy prawni) w celu uzyskania ich profesjonalnej opinii. Przetwarzanie to będzie regulowane umową zgodnie z wymogami prawa, w zakresie ochrony praw do ochrony danych osobowych.

5. Bezpieczeństwo danych

Gromadzone i przetwarzane dane są chronione metodami fizycznymi i logicznymi, aby zminimalizować ryzyko nieuprawnionego dostępu, rozpowszechniania, utraty i zniszczenia danych, zgodnie z D.Lgs. 196/2003 i załącznikiem „Dyscyplinarny” technik”. Dane przechowywane są w bazie danych znajdującej się w siedzibie Betafer SNC. Ten ostatni powołał kierownika ds. bezpieczeństwa, którego zadaniem jest zaprojektowanie, wdrożenie i utrzymanie środków bezpieczeństwa przewidzianych w art. 31 i 33 D.Lgs.

6. Właściciel i podmioty przetwarzające dane

Administratorem danych jest Betafer SNC z siedzibą we Włoszech pod adresem Via Villanova 24, - 32044 Pieve di Cadore. Obecnie niektórzy menedżerowie przetwarzający Twoje dane to:

Do. SDA EXPRESS COURIER SPA , DHL, FEDEX, BRT w celu przetwarzania danych osobowych niezbędnych do realizacji działań związanych z wysyłką i dostawą produktów zakupionych na stronie betafer.it

C. DOCOMO Digital, PayPal i Amazon, do przetwarzania danych osobowych niezbędnych do realizacji czynności płatniczych na stronie betafer.it

7. Zmiany tych informacji

Informacje te mogą ulec zmianie, a warunki mogą ulec zmianie. Od czasu do czasu będziemy publikować najnowszą zaktualizowaną wersję informacji na stronie. Jeżeli będziemy chcieli wykorzystać Twoje dane osobowe w sposób niezgodny z tymi informacjami, ponownie poprosimy Cię o zgodę.

 

Betafer SNC